top of page
Logo Ingenium
Regulamin 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania zamówień na produkty oferowane  przez Fundację na Rzecz Osiągania Ludzkich Możliwości INGENIUM poprzez stronę internetową: www. metodadomana.org (zwanej dalej stroną), w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych.

 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 3. Każda osoba/instytucja korzystająca ze strony: www. metodadomana.org, w tym zainteresowana zakupem produktów, ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu zamieszczonego na stronie.

 4. Zamówienia przyjmowane są tylko drogą e-mailową pod adresem: fundacjaingenium@o2.pl.

 5. Zamawiający składa zamówienia, wskazując na produkty dostępne na stronie www.metodadomana.org, których zakupem jest zainteresowany.

 6.  Administratorem strony www.metodadomana. org  jest Fundacja na Rzecz Osiągania Ludzkich Możliwości INGENIUM w Koszalinie, ul. Gałczyńskiego 6/2, krs  0000 450 226

 7. W zamówieniu zamawiający  podaje dane konieczne do dostarczenia zamówienia, kontaktowy adres e-mailowy, zamawiany produkt, potwierdzenie płatności.

 8. Po złożeniu  zamówienia Administrator-Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia i przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej na adres e-mailowy Zamawiającego.

 9. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu/ów wybranego/ych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedający poinformuje (na kontaktowy adres e-mail podany w zamówieniu) Zamawiającego o tym fakcie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia lub zwrotu płatności.

 11. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji Jego zamówienia po upływie 7(siedmiu) dni od wysłania w/w informacji przez Sprzedającego jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego i anulowaniem zamówienia. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar, Sprzedający zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia przelewem zwrotnym na rachunek, z którego opłacono zamówienie (chyba, że zamawiający wskaże inny rachunek w trakcie decyzji  o dalszym postepowaniu w sprawie realizacji zamówienia).

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości, ceny, częstotliwości wydawania produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

 13. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się w określony w zamówieniu sposób, w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji.

 14. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 15. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Zamawiający i jest on doliczany do łącznej wartości zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane na stronie, uwzględniające taryfikator Poczty Polskiej.

 16. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 17. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość zawartej ze Sprzedającą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 18. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie otrzymanych w ramach sprzedaży produktów

       na adres Sprzedającego wskazany w pkt 6.

 19. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.         Koszty odesłania do Sprzedającego zamówionych produktów ponosi konsument.

20. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez

        konsumenta płatności) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument , niezwłocznie,              nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedająca                  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z                powrotem.

21.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany         przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego                               dodatkowych kosztów.

22.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towarów) będące wynikiem korzystania z nich w           sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

23. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

24. Do celu realizacji zamówienia konieczne są Państwa dane osobowe.  Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne         do realizacji zamówienia. Do swoich danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu oraz ich poprawiania.

25.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ingenium z siedzibą w Koszalinie (zwana dalej Fundacją)                 przy ul. Gałczyńskiego 6/2.  Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówionych towarów                       dostępnych na stronie www. metodadomana.org                .

26.  Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 o         ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

27.  Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje              jego postanowienia.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 – Fundacja Ingenium 74-429 Koszalin, ul. Gałczyńskiego 6/2., e-mail: fundacjaingenium@o2.pl

 – Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 – Data odbioru

 – Imię i nazwisko konsumenta

 – Adres konsumenta

 – Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

                                                     Polityka Prywatności Fundacji na Rzecz Osiągania Ludzkich Możliwości ,,INGENIUM”

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Fundacja na Rzecz Osiągania Ludzkich Możliwości ,,INGENIUM” z siedzibą w Koszalinie, ul. Gałczyńskiego 6/2, 75-429, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000 450 226, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6692519370, REGON: 321348223. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w poczcie elektronicznej pod adresem e-mail: fundacjaingenium@o2.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zamawiasz nasze pomoce dydaktyczne, to przetwarzamy Twoje dane zwykłe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki zamówień, numer telefonu.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,  mailową i pocztową.

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zamówiłeś nasze pomoce dydaktyczne.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundacjaingenium@o2.pl.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, w przypadku zamówienia pomocy dydaktycznych Poczcie Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Wdrożyliśmy kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy - Poczta Polska.

 9. Po rozwiązaniu Umowy kupna-sprzedaży pomocy dydaktycznych, które następuje w momencie upływu terminu reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia/zniszczenia danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki zamówień, w celu realizacji prawa Użytkownika do bycia zapomnianym.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.metodadomana.org  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

bottom of page